Tábori postai levelezőlap


Forrás: 
tábori postai lap az I. világháborúból
Tábori postai levelezőlap

tábori postai lap az I. világháborúból